คลีนิก SMC ครอบครัว SMC

Our Service

In Vitro Fertilization (IVF)

ในคู่สมรสที่ได้รับการรักษาดัวยการฉีดเชื้อผสมเทียม แล้วยังไม่ตั้งครรภ์ หรือในคู่สมรสที่ฝ่ายหญิงมีท่อนำไข่ตันทั้งสองข้าง โดยที่ไม่สามารถผ่าตัดแก้ไขได้ การทำเด็กหลอดแก้วเป็นการรักษาภาวะดังกล่าง โดยการกระตุ้นไข่ในฝ่ายหญิงเพื่อให้รังไข่มีจำนวนไข่เพิ่มขึ้น และใช้การตรวจอัลตราซาวด์ และการใช้ยาเพื่อกำหนดการตกไข่ และเก็บไข่ผ่านทางช่องคลอด และนำไข่มาผสมกับอสุจุภายนอกรังไข่ ได้เป็นตัวอ่อน และนำตัวอ่อนเข้าไปฝังตัวในโพรงมดลูก โดยนำตัวอ่อนผ่านทางช่องคลอด