คลีนิก SMC ครอบครัว SMC

Our Service

Gamete Intrafallopian Transfer and Zygote Intrafallopian Transfer (ZIFT & GIFT)

ในคุ่สมรสที่มีบุตรยาก โดยที่ฝ่ายหญิงมีท่อรังไข่ที่ปกติอย่างน้อยหนึงข้าง การกระตุ้นรังไข่ และเก็บไข่ฝ่านทางช่องคลอด และนำไข่มาผสมกับตัวอสุจ ิภายนอกร่างกาย แล้วนำใส่กลับไปในท่อนำไข่ โดยการส่องกล้องในช่องท้องในทันที (GIFT) หรือใส่กลับในระยะที่ไข่ผสมกับอสุจิแล้ว ( ZIFT ) เป็นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งมีให้บริการที่ SMC