คลีนิก SMC ครอบครัว SMC

Our Service

Blastocyst Culture

SMC สามารถเลี้ยงตัวอ่อนที่ได้จากการทำเด็กหลอดแก้ว ให้พัฒนาไปถึงระยะที่ตัวอ่อนมีความสามารุถสูง ในการฝังตัวในโพรงมดลูก ซึ่งเรียกว่า ระยะบลาสโตซิสต์ ทั่งนี้เพื่อให้โอกาสในการฝังตัวของตัวอ่อนดีขึ้น เพื่อความสำเร็จในการตั้งครรภ์ต่อไป